Bedrijfsprocesmodellering: van model tot uitvoering

Korte beschrijving van de opleiding

Organisaties voegen waarde toe door het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen bestaan uit een groep logisch geordende activiteiten, waarin taken worden uitgevoerd en beslissingen worden genomen om een bepaald doel te bereiken. Om dit zo goed mogelijk te doen, is de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plaats nodig. Echter worden proces en data in organisaties nog (te) vaak afzonderlijk van elkaar beschouwd: waar de uitvoering van een organisatie zich focust op de activiteiten en keuzes in een proces, richt IT zich op het inrichten van de bijbehorende informatiesystemen. Hierdoor ontstaat er een kloof, die zeer ongewenste gevolgen kan hebben in de praktijk.

Deze opleiding heeft als doel om deelnemers de kennis en vaardigheden te geven om de brug te slaan tussen proces en data. De opleiding behandelt de kern van procesmanagement, waarbij de meest gebruikte proces- en datamodelleer technieken worden bestudeerd om vervolgens beide werelden samen te brengen in één modelleerwijze. Vanuit deze modellen is het vervolgens mogelijk om zelfstandig en automatisch een werkende software applicatie te ontwikkelen voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, zonder daarbij te programmeren.

Beschrijving van de toegevoegde waarde voor de deelnemers

Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, dienen procesmatig en data-gedreven te gaan werken. Dit is een grote uitdaging, die snel erg complex en onoverzichtelijk wordt. Dit komt enerzijds omdat
organisaties niet over de kennis of kunde beschikken om procesgericht te werken, en anderzijds omdat zij belemmerd worden door hun bestaande IT-systemen. Deze opleiding speelt in op deze
uitdagingen door concrete handvaten te bieden, die breed inzetbaar zijn om organisaties procesmatig en data-gedreven te laten functioneren. Het aanreiken van deze handvaten aan onze deelnemers zal resulteren in toekomstbestendige organisaties, waarin bedrijfsprocessen (en daarmee bedrijfsprestaties) continue verbeterd en gemonitord kunnen worden.

Leerdoelen

1. Deelnemer kan bedrijfsprocessen identificeren en proces-denken toepassen.
2. Deelnemer kan complexe bedrijfsprocessen overzichtelijk en gestructureerd in kaart brengen.
3. Deelnemer kan beslissingen, bedrijfslogica en data behorend tot een proces overzichtelijk in kaart
brengen.
4. Deelnemer kan een functionele blauwdruk van informatie systemen ten behoeve van de
uitvoering van werkstromen ontwikkelen.

Beschrijving van de doelgroep

De uitvoering van werkzaamheden en werkstromen kan visueel weergegeven worden in een procesmodel om inzicht te creëren, wat een uitstekend startpunt vormt om operationele verbeteringen te realiseren. Daarnaast kunnen dergelijke procesmodellen fungeren als de brug tussen bedrijfskunde (de praktijk) en de IT, door proces- en datamodellen in te zetten als blauwdruk voor proces-ondersteunende software. De opleiding is daarmee bij uitstek relevant voor diegenen die een (door)start willen maken met het effectief en efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen met behulp van workflow software. Hiertoe behoren, bijvoorbeeld, (toekomstige) consultants, auditors, controllers, verandermanagers, (afdelings-)managers, (BI/proces/data-)analisten, procesbeheerders, informatiespecialisten, systeembeheerders, kwaliteitsmanagers, ondernemers en trainers in procesmanagement, maar zeker ook domeinexperts die dagelijks afhankelijk zijn van anderen en van IT-systemen om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over procesmanagement en diverse soorten bedrijfsprocessen is een pré. De opleiding is zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping en bijscholing.

Opbouw en Structuur

• Introductie in Procesmanagement
• De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
• Proces-denken
• Proces Identificatie
• Bedrijfskundige analyses maken (o.a., doel, stappen, kritische succesfactoren en stakeholders identificeren)
• Processelectie en prioritering
• Top-down denken: van keten naar atomaire taak
• Proces Modelleren
• De wat, waarom en hoe van proces modelleren
• BPMN: semantiek en syntax
• GOLE: semantiek en syntax
• Flowcharts maken met GOLE
• Procesmodellen analyseren en verbeteren
• Data Modelleren
• Dataformulieren opstellen
• Datatypes toekennen
• Condities formuleren
• Proces Uitvoering
• Van model naar uitvoering: hoe borg je procesmodellen in een organisatie
• Workflow software

Studielast & Planning

• Contacturen: 3 dagdelen (9-12 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-6 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €795 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)

• Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.


Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald. 
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Lean en Agile in de Praktijk

Korte beschrijving van de opleiding

Tijdens de opleiding zal aan de hand van de DMAIC-cyclus de verschillende tools vanuit Lean en Agile losgelaten worden op een praktische casus. In de Define fase zal bepaald worden wat de Voice of the Customer (VOC) is en hoe deze door vertaald is in het huidige proces. Vervolgens gaan we observeren: waar zit waste en wat is de bottleneck in het huidige proces? Deze vragen worden beantwoord door visueel management toe te passen waarbij de huidige situatie gestructureerd gemodelleerd wordt door middel van intuïtieve procesmodelleertooling. In de Measure fase zal bepaald worden hoe ‘groot’ deze inefficiënties zijn door deze meetbaar te maken. Vervolgens kan in de Analyse fase bepaald worden welke kernoorzaken ten grondslag liggen aan de geobserveerde inefficiënties. Met behulp van modellen als het Ishikawa diagram en de 5xWhy methodiek worden deze kernoorzaken geformaliseerd, zodat er nagedacht kan worden over een verbeterd proces in de Improve fase. Hoe kunnen we hands-on aan de slag met tools als 5s, Kanban en Poka Yoke om de verbeterslagen te maken die we wensen? En, hoe blijven onze verbeteringen behouden en kunnen we daadwerkelijk Kaizen toepassen? Dat behandelen we in de Control fase. Uiteraard kan deze cyclus niet alleen doorlopen worden – vanuit de Agile-gedachte gaan we verschillende methodes bij langs, om
vervolgens de scrum methode toepassen op de casus. De scrum methode leert ons, onder andere, dat validatie en feedback van de klant cruciaal is om uiteindelijk een goed product of goede oplossing op te leveren. En dat is wat u gaat doen: zelfstandig een softwaresysteem opleveren dat voldoet aan de
wensen van de klant zonder te hoeven programmeren.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Veel organisaties werken tegenwoordig aan het verbeteren van processen met behulp van de Lean methodiek. Deze verbetermethode is afgeleid van de principes van Toyota uit de jaren 40. Toch blijkt de toepassing ervan lastig: meer dan de helft van de verbetertrajecten loopt vast of behaalt niet het gewenste resultaat. Vaak ligt de focus van dergelijke verbetertrajecten op het besparen van kosten door het doorvoeren van bezuinigingen en ontslagrondes. Op deze wijze ontstaat er een angstcultuur waardoor medewerkers zich zullen opstellen als onmisbaar. Wil een verbetertraject slagen dan is het echter van belang om medewerkers te gaan zien als meest waardevolle resource van een organisatie. De toegevoegde waarde van deze opleiding zit in de unieke combinatie van het behandelen van zowel hard skills (zoals modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen) als soft skills (zoals omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak).

Beschrijving van de leerdoelen

Na afloop van deze opleiding is de deelnemer in staat om zowel de Lean als Agile principes in de praktijk toe te passen, door verspillingen binnen organisaties te herkennen, aan te pakken en cyclisch een oplossing te ontwikkelen, dat bijdraagt aan het kunnen borgen van de gewenste situatie. Daarbij zal de deelnemer zich realiseren dat een cultuur van continu verbeteren meer vraagt dan de implementatie van de Lean tools alleen. De concrete leerdoelen zijn als volgt:

1. Processen correct en volledig visueel weergeven in een eenvoudig te begrijpen procesmodel
2. Processen analyseren op verspillingen en andere inefficiënties
3. Processen valideren en verbeteren
4. Processen implementeren en monitoren
5. Cyclisch ontwikkelen van (software)oplossingen
6. Omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak

Beschrijving van de doelgroep

De opleiding is gericht op professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van
kennis en vaardigheden op het gebied van werken met Lean en Agile in de praktijk. Lean en Agile zijn filosofieën met ieder een gereedschapskist aan technieken en principes. In deze opleiding gaan we de tools die uit deze filosofieën voortkomen praktisch toepasbaar maken op een casus gebaseerd uit de praktijk. De opleiding is daarmee bij uitstek relevant voor diegenen die zich willen richten op het modelleren, analyseren en verbeteren van processen en bijbehorende software. Hiertoe behoren,
bijvoorbeeld, (toekomstige) consultants, auditors, controllers, verandermanagers, (afdelings-)managers, maar ook zeker domeindeskundigen uit verschillende sectoren, zowel publiek als privaat.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding.
Inhoudelijke kennis over processen binnen een bepaalde sector is een pré. De opleiding is zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe
inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping en bijscholing.

Opbouw en structuur

• Introductie in Agile
• Geschiedenis
• Doel en Principes
• Vandaag de dag
• Introductie in Lean
• Geschiedenis
• Doel en Principes
• Vandaag de dag
• Define
• Voice of the Customer
• Procesmodellering
• Measure
• 8 sources of Waste
• Meten is weten
• GAP-model
• Analyse
• Kwalitatieve analyse tools (zoals Ishikawa en 5x Why)
• Kwantitatieve analyse tools (zoals takttijd, cyclustijd en doorlooptijd)
• Improve
• Verschillende verbetertools en technieken (zoals 5s, Kanban, Poka Yoke)
• Control
• Cyclisch ontwikkelen
• Workflow Software
• KPI-dashboards
• Verandermanagement
• Kotter
• ‘Respect’

Studielast & Planning

• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en
groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
• Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.
• Op aanvraag kunnen deelnemers opgaan voor het Lean Green Belt en/of Agile online examen.

Meld je hier aan voor een cursus

 

Blockchain voor Organisaties

Korte beschrijving van de opleiding

Over blockchain technologie is al enorm veel geroepen en geschreven, zowel in positieve als negatieve zin. Waar sommige onderzoekers het bestempelen als de grootste innovatie in de informatica sinds de opkomst van het internet, zien anderen het als een oplossing zoekende naar een probleem. Waar de technologie in de beginjaren bijna uitsluitend werd gebruikt voor financiële doeleinden, neemt in de afgelopen jaren het aantal toepassingen binnen en tussen organisaties ter ondersteuning van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering flink toe. Zowel in de literatuur als in de praktijk wordt blockchain meer en meer gezien als een instrument met unieke eigenschappen, die nieuwe (slimmere)
manieren van organiseren mogelijk maakt. In deze opleiding gaan we in op alle belangrijke aspecten die men moet weten van blockchain technologie om objectief te kunnen beoordelen of en wanneer het toepassen van blockchain geschikt is voor een organisatie. Hierbij gaan we in op bestaande use-cases, maar mogelijk ook op uw specifieke situatie waarin we samen beoordelen welke toegevoegde waarde blockchain technologie kan bieden.
Aan de hand van een door de deelnemer zelf ontwikkelde demo gaan we in op de eigenschappen en functionaliteiten van private blockchain technologie ten behoeve van een praktische situatie.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Ruim 90% van de blockchain implementaties falen. Dit hangt vaak samen met het ontbreken van kennis en vaardigheden op het gebied van blockchain technologie. In het verleden zijn blockchain
projecten gestart met als doel om blockchain te implementeren. Echter, blockchain is geen doel op zich: het is een innovatieve technologie die potentieel een grote impact kan hebben op hoe
organisaties zichzelf en hun werkstromen organiseren. In deze opleiding gaan we samen onderzoeken hoe een blockchain oplossing in verschillende situaties ontworpen en geïmplementeerd kan worden.

Beschrijving van de leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:
• Uit te leggen wat blockchain is en hoe het werkt
• Uit te leggen hoe en waarom blockchain is ontstaan
• Uit te leggen welke blockchain types er zijn en hoe deze van elkaar verschillen
• Uit te leggen hoe smart contracts en smart rules werken
• (Gerealiseerde) toepassingen te beschrijven, analyseren en bedenken
• De toegevoegde waarde van blockchain technologie te bepalen voor uw organisatie en/of diverse bedrijfsprocessen

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor een brede doelgroep, die interesse heeft in het opdoen van kennis omtrent blockchain technologie en diens potentiële impact in organisaties. Deze opleiding is met
name interessant voor personen die een objectief oordeel willen vormen over de toegevoegde waarde van blockchain technologie binnen bedrijfskundige toepassingen. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan
(toekomstige) directieleden, managers, consultants, auditors, analisten, trainees en controllers, maar ook zeker domeindeskundigen uit verschillende sectoren.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Deze opleiding is (juist) geschikt voor mensen zonder een IT-achtergrond. De opleiding is namelijk zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping en bijscholing.

Opbouw en structuur

Deel I – Blockchain Basics

• Introductie
o De impact van blockchain voor organisaties o.b.v. enkele casussen
• De Basis
o Wat is een blockchain?
o Wanneer is het een blockchain?
o Wat garandeert een blockchain?
o Wat is daar bijzonder aan?
• De Geschiedenis
o Hoe en waarom is blockchain ontstaan?
o Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
• De Verdieping
o Hoe werkt een blockchain?
o Wat zijn de kernonderdelen van een blockchain?
o Welke soorten blockchains (en platforms) zijn er?
o Wat kan je met een blockchain?

Deel II – Blockchain in de Praktijk

• De Praktijk
o Wanneer zijn blockchains nuttig en nodig?
o De huidige stand van zaken
o Blockchain generaties met use-cases in verschillende sectoren
• Toepassingsgebieden
o Toepassingen van public en private blockchain, in de
▪ Zorg
▪ Supply chain (logistiek)
▪ Finance
• Blockchain ontwikkeling
o De rol van blockchain in bedrijfskundige omgevingen
o Beslisboom: wanneer wel en wanneer geen blockchain
o Hoe bouw je een blockchain

Studielast & Planning

• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders
gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
• Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Blockchain en Procesmanagement

Korte beschrijving van de opleiding

Blockchain technologie lijkt voorbij de initiële hype te zijn en heeft praktische use-cases gevonden waar het bijdraagt aan meer dan alleen het handelen in cryptomunten. Organisaties zien dat de
meerwaarde van blockchain zit in het beter inrichten van bedrijfsprocessen, verbeterde datakwaliteit en real-time informatie-uitwisseling. Deze opleiding bevat alle belangrijke informatie om een goed beeld te krijgen van blockchain technologie en diens potentiële meerwaarde voor procesmanagement. Daarnaast biedt de opleiding concrete handvaten om zelf met verbeter- en/of  implementatieprojecten aan de slag te gaan binnen diverse organisaties.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Blockchain is een term die veel stof doet opwaaien. Volgens sommigen is blockchain de belangrijkste technologie sinds het internet, voor de ander een oplossing opzoek naar een probleem. De waarheid ligt ergens in het midden: blockchain is een specifieke technologische oplossing die in bepaalde gevallen erg nuttig kan zijn. In deze opleiding maken we een eind aan alle mythes die rondom
blockchain hangen en gaan we in op de meerwaarde die het kan bieden op het gebied van procesmanagement. Blockchain kan namelijk samenwerkingen binnen en tussen organisaties
drastisch verbeteren en kan ervoor zorgen dat processen gestroomlijnd en effectiever verlopen. Echter, blockchain is niet de oplossing voor alle problematiek waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Hoe je het meeste nut uit de technologie krijgt, is afhankelijk van hoe je het ‘programmeert’. Middels onze no-code oplossing gaan we in deze opleiding zelf demo’s van blockchain oplossingen ontwikkelen, zonder dat je daarvoor code hoeft te schrijven!

Beschrijving van de leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om:
• Uit te leggen wat een blockchain is en hoe het werkt
• Uit te leggen hoe en waarom blockchain is ontstaan
• Uit te leggen wat het verschil tussen een blockchain en een database is
• Uit te leggen wat smart contracts en smart rules zijn en hoe deze werken
• Te begrijpen welke types blockchains er zijn
• Een bedrijfsproces te identificeren en modelleren
• Bedrijfsprocessen te analyseren en verbeteren
• Bedrijfsprocessen te implementeren middels het maken van een blauwdruk voor blockchain-
gedreven workflow software
• Te begrijpen of en hoe blockchain technologie van toegevoegde waarde kan zijn voor verschillende soorten bedrijfsprocessen

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor een brede doelgroep, die niet alleen interesse heeft in het opdoen van kennis omtrent blockchain technologie en diens potentiële impact op organisaties, maar ook
vaardigheden wil ontwikkelen om aan de slag te gaan met projecten omtrent procesverbetering. Hiertoe behoren, bijvoorbeeld, (toekomstige) innovatiemanagers, consultants, auditors, controllers,
verandermanagers, (afdelings-)managers, domeinexperts, (BI/proces/data-)analisten, procesbeheerders, informatiespecialisten, systeembeheerders, kwaliteitsmanagers, ondernemers en
onderzoekers.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over bedrijfsprocessen binnen een bepaalde sector of bedrijf is een pré. Deze opleiding is (juist) geschikt voor mensen zonder een IT-achtergrond. De opleiding is zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping en bijscholing.

Opbouw en structuur

Deel I – Blockchain Basics

• Introductie
o De impact van blockchain op procesmanagement o.b.v. een casus
• De Basis
o Wat is een blockchain?
o Wanneer is het een blockchain?
o Wat garandeert een blockchain?
o Wat is daar bijzonder aan?
• De Geschiedenis
o Hoe en waarom is blockchain ontstaan?
o Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
• De Verdieping
o Hoe werkt een blockchain?
o Wat zijn de kern onderdelen van een blockchain?
o Welke soorten blockchain (en platformen) zijn er?
o Wat kan je met een blockchain?
o Wanneer is blockchain nuttig en nodig?
• De Praktijk
o Toepassingen van public en private blockchain
o Blockchain generaties met use-cases in verschillende sectoren

Deel II - Procesmanagement

• Introductie in Procesmanagement
o De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
o Proces-identificatie
o Proces-denken
o De rol van software in procesmanagement
• Proces Ontdekking
o De wat, waarom en hoe van proces ontdekking
• Proces Modellering
o De wat, waarom en hoe van procesmodellering
• Proces Analyse
o Lean Six Sigma
o Business Process Reengineering
• De rol van blockchain in procesmanagement
• Van procesmodel naar blockchain oplossing

Studielast & Planning

• Contacturen: 6 dagdelen (18-24 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en
groepsgrootte)
• Zelfstudie: 8-12 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders
gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1395 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan
de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Citizen IT: werken met low- en no-code oplossingen voor procesmanagement

Korte beschrijving van de opleiding

Citizen IT laat toe dat men op het eigen intuïtieve niveau van domeinexpertise bedrijfsprocessen kan definiëren en deze, zonder te moeten programmeren, in een software applicatie kan verwerken. In
deze opleiding doen we dat voornamelijk aan de hand van een bedrijfskundige modelleringstaal (GOLE geheten) waarmee men processen, data en bedrijfslogica kan specificeren via een heldere en simpele grafische interface. De opleiding bestaat uit een inleiding in procesmanagement, gevolgd door een uiteenzetting van de theorie en praktijk van het maken van bedrijfsprocesmodellen. Deze modellen worden vervolgens gebruikt als input voor een Citizen IT tool, die vervolgens workflow software genereert. Kennis van procesmodellering wordt gecombineerd met vaardigheden in het gebruik van Citizen IT tooling.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, dienen procesmatig en data-gedreven te gaan werken. Dit is een grote uitdaging, die snel erg complex en onoverzichtelijk wordt. Dit komt enerzijds omdat
organisaties niet over de kennis of kunde beschikken om procesgericht te organiseren, en anderzijds omdat zij belemmerd worden door hun bestaande IT-systemen. Deze opleiding speelt in op deze uitdagingen door concrete handvaten te bieden, zowel op het gebied van procesmanagement, als op het gebied van software ontwikkeling. Citizen IT maakt het mogelijk om vanuit de eigen domein expertise, via bedrijfsprocesmodellen, direct zelf ondersteunende workflow software te ontwikkelen en te onderhouden, met een minimum aan IT kennis.

Beschrijving van de leerdoelen

1. Deelnemer kan bedrijfsprocessen identificeren en proces-denken toepassen.
2. Deelnemer kan bedrijfsprocessen, beslissingen, bedrijfslogica en data behorend tot een
proces overzichtelijk in kaart brengen.
3. Deelnemer beheerst vaardigheden om met GOLE en Citizen IT tooling om te gaan, om zelf workflow software te maken voor organisaties

Doelgroep

De opleiding is gericht op professionals en studenten, die geïnteresseerd zijn in het zelf ontwikkelen van IT vanuit een bedrijfskundig perspectief. Citizen IT bestaat uit uiterst innovatieve tooling waarmee men zelf software kan ontwikkelen met een minimum aan IT kennis. Citizen IT laat toe dat men
software kan maken zonder te programmeren. Vanuit bedrijfsprocesmodellen specificeer je processtromen, data en bedrijfslogica (condities ter onderbouwing van keuzes), die vervolgens automatisch worden omgezet in workflow software. Op deze manier worden digitalisering en automatisering gerealiseerd door modellering. De opleiding is daarmee bij uitstek relevant voor
diegenen die een (door)start willen maken met het zelf effectief en efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen en ondersteunende IT. Hiertoe behoren, bijvoorbeeld, (toekomstige) consultants,
auditors, controllers, verandermanagers, (afdelings-)managers, domeinexperts, (BI/proces/data)analisten, procesbeheerders, informatiespecialisten, systeembeheerders, kwaliteitsmanagers, ondernemers en trainers in procesmanagement.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over procesmanagement, proces- en datamodellen en diverse soorten
bedrijfsprocessen is een pré. De opleiding is zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping
en bijscholing.

Opbouw en structuur

Deel I - Basismodule: procesmanagement

• Introductie in Procesmanagement
a. De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
b. Proces-denken
• Proces Identificatie en Proces Modellering
a. Bedrijfskundige analyses maken (o.a., doel, stappen, kritische succesfactoren en
stakeholders identificeren)
b. De wat, waarom en hoe van proces modelleren
c. Flowcharts maken met GOLE
d. Procesmodellen analyseren en verbeteren
• Data en Bedrijfslogica Modelleren
a. Dataformulieren opstellen
b. Condities formuleren

Deel II - Toepassingsmodule: Citizen IT
• Introductie in Citizen IT
a. Software maken en onderhouden: uitdagingen
b. Wat en waarom van Citizen IT
c. Introductie in verschillende tools
• Vaardigheden in Citizen IT tooling
a. GOLE modellen maken in de JOEY Citizen IT tool
b. Workflow software genereren vanuit de JOEY tool
c. Software onderhouden met JOEY
• Studielast & Planning
• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en
groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders
gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren
afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering


• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de
modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het roningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Procesmanagement en Digitalisering in de Logistiek

Korte beschrijving van de opleiding

De opleiding begint met een introductie in procesmanagement en het leren toepassen van proces-denken. Vervolgens zullen er aan de hand van de procesmanagement-cyclus verschillende praktijkvoorbeelden aangehaald worden. Het uiteindelijke doel hierbij is de deelnemer in staat stellen
om logistieke processen te kunnen modelleren, verbeteren en beheersen (door middel van ondersteunende IT). Hierbij zijn niet alleen de harde principes van procesmanagement van belang,
ook de zachte kant komt om de hoek kijken: hoe nemen we de medewerkers van de werkvloer mee in het verandertraject om weerstand te voorkomen.

Beschrijving van de toegevoegde waarde


Logistiek kenmerkt zich als een traditionele sector, waar veel processen nog op papier worden uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat de sector positief staat tegenover digitalisering, maar dat gebrek
aan kennis een belangrijke reden is om niet te investeren in technologie. Hierdoor blijft de sector hangen in zijn huidige werk- en denkwijze waardoor procesverbetering uitblijft. In deze opleiding gaan we met hands-on voorbeelden uit de logistiek aan de slag om vervolgens op intuïtieve wijze processen te verbeteren met behulp van digitalisering. Op deze wijze dragen we bij aan het behoud van de internationale concurrentiepositie van Nederland op logistiek vlak.

Beschrijving van de leerdoelen


• Toepassen van proces-denken
• Logistieke processen identificeren en modelleren
• Logistieke processen gestructureerd analyseren op verspillingen
• Logistieke processen valideren en verbeteren
• Verbeterde logistieke processen implementeren en monitoren
• Cyclisch ontwikkelen van softwareoplossingen met een no-code oplossing
• Omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak

Doelgroep

De opleiding is gericht op professionals en studenten, die geïnteresseerd zijn in het efficiënter inrichten van logistieke processen. Denk hierbij aan transport van goederen tussen verschillende organisaties, maar ook aan inkoop of magazijn-processen binnen organisaties. De opleiding is daarmee bij uitstek relevant voor diegenen die een (door)start willen maken met het effectief en efficiënt inrichten van logistieke processen en ondersteunende IT. Hiertoe behoren, bijvoorbeeld, (toekomstig) medewerkers van logistiek dienstverleners, consultants, auditors, controllers, (afdelings-)managers, procesbeheerders, kwaliteitsmanagers, en ondernemers.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over processen binnen de logistieke sector is een pré. De opleiding is zowel bedoeld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een nieuw vakgebied, als om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen ter verdieping en bijscholing.

Opbouw en structuur

Aan de hand van een logistieke casus zullen de volgende onderdelen behandeld worden:
• Introductie in Procesmanagement

o De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
o Proces-identificatie
o Proces-denken
o De rol van software in procesmanagement
• Proces Ontdekking
o De wat, waarom en hoe van proces ontdekking
• Proces Modellering
o De wat, waarom en hoe van procesmodellering
• Proces Analyse & Verbetering
o Hoe analyseer en verbeter je een bedrijfsproces (m.b.v. verscheidene
verbetermethodes, zoals Lean Six Sigma, ToC en BPR)

• Proces Implementatie & Monitoring
o Hoe kunnen verbeterde processen geïmplementeerd en geborgd worden
o Conceptueel ontwerp van een ondersteunend software systeem
• Verandermanagement
o Uit welke stappen bestaat een verandertraject en hoe ga je hierbij om met
weerstand en het creëren van draagvlak

Studielast & Planning

• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
• Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

 

Procesgericht organiseren in het juridische domein: compliance by design

Korte beschrijving van de opleiding

Organisaties in de juridische sector voegen waarde toe door aan een klantvraag te voldoen. Hiervoor doorlopen zij een stel gerelateerde stappen, waarbij activiteiten worden uitgevoerd en beslissingen
worden genomen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is de juiste informatie op het juiste moment nodig. Echter, worden proces en data in organisaties nog (te) vaak afzonderlijk van elkaar beschouwd. Zo is het vaak zo dat de processen omschreven staan in uitgebreide procedurebeschrijvingen, die een professional in de juridische sector niet direct ondersteunen in het te verrichten werk, terwijl de
relevante informatie ergens in een digitaal systeem staat opgeslagen, dat een professional in de juridische sector niet ondersteunt in de te maken beslissingen. Deze opleiding heeft als doel om
deelnemers in staat te stellen om hun werk procesgericht te organiseren. Hierbij wordt steeds eerst de huidige situatie volledig in kaart gebracht in een procesmodel, waarin toegewerkt wordt naar de
gewenste situatie. Vervolgens zullen de deelnemers zelfstandig in staat zijn om een ondersteunende IT-applicatie te ontwikkelen die per definitie ‘compliant’ handelen toestaan, zonder dat zij daarbij hoeven te programmeren.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

In de praktijk weten domeinexperts vaak goed hoe de processen zouden moeten verlopen (in hun vakgebied). Echter gebeurt dit bijna nooit, omdat de processtromen zich door de tijd heen inefficiënt
hebben gevormd of doordat externe factoren het proces ineffectief hebben gemaakt. Deze opleiding biedt concrete handvaten aan om werkstromen te visualiseren, te kunnen analyseren en verbeteren,
en om werkstromen zelfstandig te digitalisering. Hiervoor maken we gebruik van unieke tooling, waarmee procesmodellen direct omgezet kunnen worden in workflow software applicaties. Hiermee kan men processen op een gewenste manier inrichten en vervolgens uitvoeren, waarbij een software systeem daadwerkelijk ondersteunend is, in plaats van belemmerend. Vanuit een plan voor het uitvoeren van werkzaamheden (procesmodel) kan dus, zonder te hoeven programmeren, een software applicatie ontwikkeld worden om inzicht in en grip op de werkstromen te krijgen. Het doel van het aanreiken van deze handvaten aan onze deelnemers is om hen in staat te stellen om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie, waarin procesmatig en data-gedreven gewerkt wordt. Hierin kunnen zij bedrijfsprocessen (en daarmee bedrijfsprestaties) continue verbeteren.

Beschrijving van de leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding is een deelnemer in staat om:
• Proces-denken toe te passen in verschillende situaties
• Juridische processen te identificeren en modelleren
• Juridische processen gestructureerd te analyseren op ‘verspillingen’
• Juridische processen te verbeteren en valideren
• Verbeterde juridische processen te implementeren en monitoren
• Verbeteringen en implementaties cyclisch te ontwikkelen
• Om te gaan met weerstand en draagvlak te creëren voor verandering

Doelgroep

De opleiding is gericht op professionals en studenten, die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe juridische processen beter ingericht kunnen worden. De opleiding is bij uitstek relevant voor diegenen die een (door)start willen maken met het toekomstbestendig inrichten van juridische protocollen/processen die tussen en binnen branches en organisaties lopen. Professionals en studenten die, bijvoorbeeld, tot de doelgroep behoren zijn: (toekomstige) juristen, compliance officers, CDD experts, consultants, KYC analytici, advocaten, notarissen,
gerechtsdeurwaarders, executeurs, verandermanagers, (afdelings)managers binnen juridische/financiële organisaties, domeinexperts, (proces/data)analisten, procesbeheerders,
informatiespecialisten, systeembeheerders, kwaliteitsmanagers en ondernemers.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over (inter)nationale compliance wet- en regelgeving (zoals Wwft, royement hypotheek, beslagleggingen, poortwachter proces bij financiële transacties) is een pré.

Opbouw en structuur

• Introductie in Procesmanagement
a. De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
b. Proces-denken binnen juridische processen
• Proces Identificatie
a. Bedrijfskundige analyses maken (o.a., doel, stappen, kritische succesfactoren en
stakeholders identificeren)
b. Processelectie en prioritering
c. Top-down werken
• Proces Modelleren
a. De wat, waarom en hoe van proces modelleren
b. GOLE: semantiek en syntax
c. Flowcharts maken met GOLE
d. Procesmodellen analyseren en verbeteren
• Data Modelleren
a. Dataformulieren opstellen
b. Datatypes toekennen
c. Condities formuleren
• Proces uitvoering
a. Van model naar uitvoering: hoe borg je procesmodellen in een organisatie
• Proces implementatie
a. Casus royement hypotheek: data per stakeholder in kaart brengen
b. Casus Wwft binnen het notariaat: het effect van een digitaal proceshandboek

Studielast & Planning

• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en
groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in
Groningen, tenzij anders
gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren
afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de
modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Procesmanagement en Digitalisering in de Bouw

Korte beschrijving van de opleiding

In Nederland wordt iedere dag gewerkt aan een slimmere, snellere en duurzamere bouwbranche om zo optimaal mogelijk te bouwen. Een belangrijk vraagstuk hierin betreft het slimmer inrichten en
uitvoeren van processen, zodat, bijvoorbeeld, de doorlooptijd verbeterd terwijl de faalkosten dalen. Processtromen en data worden vaak afzonderlijk van elkaar beschouwd in de bouw. Waar de
uitvoering van een organisatie zich focust op de activiteiten en keuzes in een proces, richt IT zich op het inrichten van informatiesystemen. Hierdoor ontstaat er een kloof, die zeer ongewenste gevolgen heeft in de praktijk. Deze opleiding heeft als doel om die kloof te overbruggen. In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op het visualiseren en optimaliseren van zowel primaire als faciliterende processtromen binnen verscheidene (gerelateerde) bouworganisaties. Daarnaast wordt in deze opleiding gebruik gemaakt van geavanceerde tools om geoptimaliseerde processen automatisch om te zetten naar ondersteunende workflow software oplossingen, zonder dat daarbij geprogrammeerd hoeft te worden. Na het volgen van deze opleiding kunnen deelnemers een waardevolle(re) bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van (hun organisatie in) de bouwsector.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, dienen procesmatig en data-gedreven te gaan werken. Dit is een grote uitdaging, die snel erg complex en onoverzichtelijk wordt. Dit komt enerzijds omdat
organisaties niet over de kennis of kunde beschikken om procesgericht te werken, en anderzijds omdat zij belemmerd worden door hun bestaande IT-systemen. Ook in de bouwsector is er een trend zichtbaar, waarbij er steeds meer procesmatig in plaats van projectmatig wordt gedacht. Deze opleiding speelt daarop in door concrete handvaten aan te reiken, waarmee organisaties steeds beter
procesgericht en data-gedreven kunnen organiseren. Deelnemers aan de opleiding leren, bijvoorbeeld, om proces-denken toe te passen en om werkstromen op een overzichtelijke en volledige manier te visualiseren en deze te analyseren en verbeteren. Ook gaan zij aan de slag om zelfstandig (verbeterde) werkstromen te digitaliseren en bepaalde taken te automatiseren. Hiervoor maken we gebruik van unieke tooling, waarmee procesmodellen direct omgezet kunnen worden in workflow software applicaties. Vanuit een plan voor het uitvoeren van werkzaamheden (procesmodel) kan dus, zonder te hoeven coderen, een software applicatie ontwikkeld worden om inzicht in en grip op de werkstromen te krijgen. In de opleiding zullen meerdere praktijkvoorbeelden van bouw gerelateerde processen worden besproken zoals grondaankoop, projectontwikkeling, beoordelen van leveranciers/onderaannemers, en dergelijke, om de ontwikkelde procesmatige vaardigheden hierop los te laten.

Beschrijving van de leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding is een deelnemer in staat om:
• Bouwprocessen te identificeren en proces-denken in de bouwsector toe te passen.
• Complexe bedrijfsprocessen overzichtelijk en gestructureerd in kaart te brengen.
• Bedrijfsprocessen gestructureerd te analyseren op inefficiënties en verspillingen, en te optimaliseren middels verschillende verbetertechnieken.
• Zelfstandig processen omzetten naar een technische omgeving (workflow software) waarin deze processen kunnen worden uitgevoerd.

Doelgroep

De bouwbranche staat voor vele uitdagingen zoals de verschuiving van werkzaamheden richting de bouw, verduurzaming, circulariteit en digitalisering. Alle aspecten waar de bouw aan moet voldoen
begint bij verandering van processen en het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze in alle organisaties in de branche. Complete procesmodellen kunnen vervolgens fungeren als blauwdruk voor het
ontwikkelen van naadloos aansluitende IT. Dit kan een belangrijke brug vormen tussen de uitvoering van bouwprocessen in de praktijk en de digitaliseringslag die gemaakt moet worden. Deze opleiding
is daarmee bij uitstek relevant voor professionals en studenten, die geïnteresseerd zijn in het (door)ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe de bouw beter ingericht kan worden d.m.v.
procesmanagement en digitalisering. Hiertoe behoren, bijvoorbeeld, (BIM) modelleurs, projectontwikkelaars, managers, consultants, werkvoorbereiders, uitvoerders, architecten, calculators, contractmanagers, verandermanagers, (afdelings-)managers, engineers, (BI/proces/data)analisten, omgevingsmanagers, projectleiders, systeembeheerders, kwaliteitsmanagers en ondernemers.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over processen binnen de bouwsector is een pré.

Opbouw en structuur

Deel I - Basismodule: Procesidentificatie & -ontwerp

• Introductie in Procesmanagement
a. De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
b. Proces-denken
c. Casus projectontwikkeling: het effect van procesvisualisatie
• Proces Identificatie
a. Bedrijfskundige analyses maken (o.a., doel, stappen, kritische succesfactoren en
stakeholders identificeren)
b. Proces selectie en prioritering
• Proces Modelleren
a. De wat, waarom en hoe van proces modelleren
b. GOLE: semantiek en syntax
c. Flowcharts maken met GOLE
d. Procesmodellen analyseren en verbeteren
e. Casus grondstuk aankoop: het effect van een proceshandboek
• Data Modelleren
a. Omschrijven welke data benodigd is binnen het proces
b. Datatypes toekennen

Deel II - Verbetermodule: Procesanalyse & -verbetering

• Proces Analyse en Verbetering
a. Van As-is (huidige) modellen naar To-Be (geoptimaliseerde) modellen
b. Cyclisch denken en validatie

Deel III - Transitiemodule: Digitale Transitie van een Organisatie

• Proces implementatie & borging
a. Inzetten van workflow software binnen een bouwbedrijf
b. Inzetten van digitaal interactief proceshandboek binnen de organisatie
c. Processen herinrichten en borgen d.m.v. een proceshandboek

Studielast & Planning

• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering

• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding

• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Procesmanagement in de Zorg: hoe procesmanagement en IT de zorg toekomstbestendig kunnen maken

Korte beschrijving van de opleiding

In Nederland wordt iedere dag gewerkt aan de beste zorg voor iedereen. Hierbij wordt getracht om zo optimaal mogelijk te scoren op de drie pijlers (triple aim): (1) het verbeteren van de ervaren
kwaliteit van zorg; (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie; en (3) het verlagen van de kosten per hoofd. Op alle drie de vlakken moet er duurzaam worden omgegaan met de middelen die er zijn. Een essentieel onderdeel hierin is het zo goed mogelijk inrichten en afstemmen van werkstromen van en tussen specialisten, teams, afdelingen, en organisaties. Door
procesgericht te gaan organiseren, waarbij de cliënt centraal wordt gezet, kan afscheid genomen worden van de inefficiënte silo’s en versplintering. Deze opleiding speelt daarop in door concrete
handvaten te bieden om werkstromen volledig in kaart te kunnen brengen, om werkstromen te kunnen analyseren en verbeteren, en om (verbeterde) werkstromen zelfstandig te digitaliseren
middels unieke tooling. Door domeinexperts in de zorg zelf in staat te stellen om processen te verbeteren en te borgen in workflow software systemen, hoopt deze opleiding een waardevolle bijdrage te leveren aan een beter zorg landschap.

Beschrijving van de toegevoegde waarde

Het doel in de zorg is om effectief en efficiënt te werken, waarbij een optimale kwaliteitservaring van de cliënt het streven is. Om de huidige en toekomstige zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, is
het essentieel om te kijken naar de manier van organiseren en samenwerken in verschillende werkprocessen. Deze opleiding speelt daarop in door concrete handvaten aan te reiken, waarmee
organisaties steeds beter procesgericht en data-gedreven kunnen organiseren. Deelnemers aan de opleiding leren, bijvoorbeeld, om proces-denken toe te passen en om werkstromen op een
overzichtelijke en volledige manier te visualiseren en deze te analyseren en verbeteren. Ook gaan zij aan de slag om zelfstandig (verbeterde) werkstromen te digitaliseren en bepaalde taken te
automatiseren. Hiervoor maken we gebruik van unieke tooling, waarmee procesmodellen direct omgezet kunnen worden in workflow software applicaties. Vanuit een plan voor het uitvoeren van
werkzaamheden (procesmodel) kan dus, zonder te hoeven programmeren, een software applicatie ontwikkeld worden om inzicht in en grip op de werkstromen te krijgen. In de opleiding zullen meerdere praktijkvoorbeelden van zorgprocessen worden besproken om hier een goed beeld van te krijgen.

Beschrijving van de leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding is een deelnemer in staat om:
• Primaire en secundaire zorgprocessen te identificeren en proces-denken in de zorgsector toe te passen.
• Zorgprocessen overzichtelijk en gestructureerd in kaart te brengen.
• Zorgprocessen gestructureerd te analyseren op inefficiënties en verspillingen, en te optimaliseren middels verschillende verbetertechnieken.
• Procesmodellen van een (verbeterd) zorgproces zelfstandig om te zetten naar digitale oplossingen.
• Om te gaan met weerstand en draagvlak te creëren voor verandering.

Doelgroep

De opleiding is gericht op professionals en studenten, die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe de zorg beter ingericht kan worden. De uitvoering van
werkzaamheden en werkstromen kan visueel weergegeven worden in een procesmodel om inzicht te creëren, wat een uitstekend startpunt vormt om operationele verbeteringen te realiseren. Daarnaast
kunnen dergelijke procesmodellen fungeren als de brug tussen bedrijfskunde (de praktijk) en de IT, door proces- en datamodellen in te zetten als blauwdruk voor proces-ondersteunende software. De
opleiding is daarmee bij uitstek relevant voor diegenen die een (door)start willen maken met het effectief en efficiënt inrichten van zorgprocessen en een daarbij naadloos aansluitend IT-systeem
(workflow software systeem). Professionals en studenten die hiertoe behoren zijn bijvoorbeeld (toekomstige) artsen, praktijkmanagers, verplegers, consultants, auditors, orthopedagogen,
psychologen, bedrijfsartsen, farmaceuten, verandermanagers, (afdelings-)managers, domeinexperts, (BI/proces/data-)analisten, procesbeheerders, informatiespecialisten, systeembeheerders,
kwaliteitsmanagers en ondernemers.

Vereiste voorkennis of ervaring

Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Inhoudelijke kennis over processen binnen de zorg sector is een pré.

Opbouw en structuur

Deel I - Basismodule: Procesidentificatie & -ontwerp

• Introductie in Procesmanagement
a. De wat en waarom van bedrijfsprocessen en procesmanagement
b. Proces-denken
• Proces Identificatie
a. Bedrijfskundige analyses maken (o.a., doel, stappen, kritische succesfactoren en
stakeholders identificeren)
b. Proces selectie en prioritering
• Proces Modelleren
a. De wat, waarom en hoe van proces modelleren
b. GOLE: semantiek en syntax
c. Flowcharts maken met GOLE
d. Procesmodellen analyseren en verbeteren
• Data Modelleren
a. Dataformulieren opstellen
b. Datatypes toekennen

Deel II - Verbetermodule: Procesanalyse & -verbetering

• Procesanalyse en -verbetering
a. Van As-is modellen naar To-Be modellen
b. Cyclisch denken en validatie
c. Condities formuleren

Deel III - Transitiemodule: Digitale Transitie van een Organisatie

• Proces implementatie & borging
a. Integratie van data en processen
b. Workflow software
c. Innovatief denken en de Toekomst
d. Introductie in Blockchain technologie

Studielast & Planning


• Contacturen: 4 dagdelen (12-16 uren, afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte)
• Zelfstudie: 4-8 uren
• De dagdelen zullen worden ingepland in overleg met de deelnemers.
• De opleiding vindt fysiek plaats op de Zernike Campus in Groningen, tenzij anders gewenst. Het is mogelijk om de opleiding digitaal/hybride of in-house te organiseren afhankelijk van de groepsgrootte.

Investering


• €1000 per persoon
• Bij de prijs zit locatieruimte, trainingsmateriaal en een account in de modelleertool inbegrepen.
• Prijs op aanvraag voor groepen (meer dan 4 personen)
Let op: voor deze opleiding is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Afronding
• Ter afronding van de opleiding krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee, aan de hand waarvan getoetst kan worden of de leerdoelen zijn behaald.
• Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van het Groningen Digital Business Centre en FlowChain Academy.

Meld je hier aan voor een cursus

Meld je hier aan voor een cursus